"Zeschenko" – or how parliament threatens do Yushchenko from Zelensky

The parliamentary faction “Samopomich” proposes to the parliament and the new president to make changes to the legislation, which, de jure and de facto, will significantly narrow the existing scope of authority of the President of Ukraine. In the case of the adoption of the draft law (not yet registered in the Parlament) “On the President of Ukraine”, the President will not be able to appoint the composition of the National Commission regulating energy and utilities (NKREKP), other regulators, and will not be able to create the State Affairs Department (its functions will replace article 73-80 of the Law: in these articles are spelled out presidential privileges).

In the area of executive power, the president will be able to appoint and dismiss officials only upon the submission or consent of the prime minister: it plans to take away from the president and hand over to the prime minister the right to appoint the director of the NABU and the head of the State Bureau of Investigation, direct the Foreign Intelligence Service and intelligence agencies, and appoint the chairman of the Security Service of Ukraine to the Verkhovna Rada on the recommendation of the president. Also want to take away from the president the right to propose candidates for the Prime Minister, the Minister of Defense and the Minister of the Interior, which, according to the draft law, he can either agree or reject (if the temporary ministers are rejected, the Prime Minister will appoint them).

In addition, the draft law provides that the State Service for Special Communications and Information Protection will ensure the communication of the Prime Minister of Ukraine with the leaders of the Armed Forces (now it works to ensure communication between the President and the Armed Forces of Ukraine).

Also, at the suggestion of the authors of the initiative, the prime minister will serve as secretary of the NSDC.

Ruslan Bortnik, director of the Ukrainian Institute for Analysis and Management of Policy, commented on the likelihood of the adoption of the law “On the President of Ukraine”:

The adoption of this law is, first of all, an element of blackmail, as the bill was promoted after the Zelensky team made a statement about the possibility of dissolving parliament. This is indicated by the fact that MP Oksana Syroyid did not even register this bill in parliament. Today it is a fight of blackmails. In fact, Zelensky is threatened with “yushchenkization”: Yushchenko was also the people's president, who won on the Maidan, but was cut off from his powers. In the worst case, the appearance of this law is an attempt to thwart the parliamentary election campaign “Servants of the People”, but in general there is more blackmail than concrete objectivity.

And the likelihood of dissolution of parliament, and the likelihood of the adoption of this bill is now low. Even if the bill is passed, it will act for a maximum of six months: either until the decision of the Constitutional Court, or before the results of parliamentary elections, in which the Zelensky`s political party will still gain a large number of votes and will form a coalition.

There is a possibility that there is an agreement with Zelensky about a transition to a parliamentary republic, because there is an internal and external consensus on this issue, but this can be done at the end of Zelensky’s term in office (no wonder he said that he is going for one term)”.

 

 

 

Конституція України

Закон України

Про Президента України

Повноваження Президента

Регулюються ст. 106 Конституції України.

Регулюються пунктами зі ст. 106:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини.

Частиною 2 ст. 137 (щодо нормативного регулювання АР Крим):

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

Ст. 150:

2) офіційне тлумачення Конституції України;

Ст. 151:

Конституційний Суд України за зверненням Президента України, або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України надає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України надає висновки про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Знання державної мови

Ст. 103: Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Ст. 7:

2. Кандидат на пост Президента підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до вимог закону, що визначає статус української мови як державної.

Несумісність поста Президента

Ст. 103:

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Ст. 8 (включно зі вказаним в КУ):

4. Заборона займатись підприємницькою діяльністю, встановлена пунктом 4 частини першої цієї статті, передбачає, що кандидат на пост Президента в період виборчого процесу, Президент протягом строку своїх повноважень не може бути власником акцій або володіти іншими корпоративними правами чи мати інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку.

5. На момент реєстрації кандидатом на пост Президента, особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов’язана передати такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними або іншими правами, або щодо реалізації прав, які з них виникають) на строк, що не може бути меншим за строк повноважень Президента.

6. Незалежною третьою особою в значенні частини п’ятої цієї статті є будь-яка фізична особа, яка не є близькою особою відповідного кандидата на пост Президента, або юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої не є близька особа відповідного кандидата на пост

Президента. Термін «близька особа» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції». Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

7. Відповідність новообраного Президента вимогам, визначеним частиною четвертою статті 103 Конституції, встановлює Центральна виборча комісія в порядку, визначеному Законом України «Про вибори Президента України».

8. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності, Президент у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє їх або подає особисту заяву про відставку.

Призначення на посади та звільнення з посад вищого

командування Збройних Сил, інших військових формувань, присвоєння вищих

військових звань

Ст. 106:

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави.

Ст. 18:

2. Кандидатури осіб, які претендують на призначення на посади вищого командування Збройних Сил, чи присвоєння вищих військових звань у Збройних Силах мають бути попередньо схвалені комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого належать питання діяльності Збройних Сил. Президент не може призначити на посаду у вищому командуванні Збройних Сил чи присвоїти вище військове звання у Збройних Силах особі, кандидатура якої не була схвалена відповідним комітетом Верховної Ради.

3. Президент призначає на посади вище командування інших військових формувань та присвоює вищі військові звання у цих військових формуваннях за вмотивованою пропозицією міністра, до сфери повноважень якого належить таке військове формування.

4. Кандидатури осіб, які претендують на призначення на посади вищого командування інших військових формувань чи присвоєння вищих військових звань у цих військових формуваннях мають бути попередньо схвалені комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого належать питання діяльності відповідних військових формувань. Президент не може призначити на посаду у вищому командуванні іншого військового формування чи присвоїти вище військове звання у цих військових формуваннях особі, кандидатура якої не була схвалена відповідним комітетом Верховної Ради.

5. Президент звільняє з посад вище командування Збройних Сил України та інших військових формувань.

6. Міністр оборони може ініціювати перед Президентом питання про звільнення з посад вищого командування Збройних Сил, внісши на його розгляд відповідну вмотивовану пропозицію. Міністр, до сфери повноважень якого належить інше військове формування, може ініціювати перед Президентом питання про звільнення з посад вищого командування такого військового формування, внісши на його розгляд відповідну вмотивовану пропозицію.

Прийняття до громадянства України, його припинення чи про надання притулку в Україні

Ст. 106:

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні.

Ст. 23 (включно зі вказаним в КУ):

2. Президент своїм указом створює допоміжний орган для реалізації повноважень з питань громадянства та надання притулку. Такий указ визначає, у тому числі, порядок повідомлення особи, що звернулась з заявою або поданням з питань громадянства чи надання притулку, про прийняте Президентом рішення та обґрунтування такого рішення.

Нагородження державними нагородами

Ст. 106:

25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними.

Ст. 24 (включно зі вказаним в КУ):

2. Президент своїм указом створює допоміжний орган для реалізації повноважень з питань нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними.

4. Рішення про встановлення президентської відзнаки Президент приймає у формі указу, який повинен містити мету встановлення такої відзнаки та категорії осіб, які будуть нею нагороджуватись.

Дострокове припинення повноважень ВР

Ст. 90:

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Ст. 29 (включно зі вказаним в КУ):

2. Президент приймає рішення про дострокове припинення повноваження Верховної Ради та призначення позачергових виборів Верховної Ради після проведення обов’язкових консультацій з Головою Верховної Ради України (далі – Голова Верховної Ради), його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді.

3. Консультації, зазначені в частині другій цієї статті, проводяться в закритому режимі. Президент розміщує інформацію про перебіг і результати таких консультацій на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва

Президента.

5. Президент не може достроково припинити повноваження Верховної Ради з підстави, визначеної пунктом 2 частини другої статті 90 Конституції, якщо Президент не вніс подання до Верховної Ради про призначення Прем’єр-міністра протягом строку, встановленого у частині першій статті 35 цього Закону.

Канцелярія Президента

-

Стаття 63:

1. Канцелярія Президента є допоміжним органом Президента, що забезпечує реалізацію Президентом його повноважень, здійснює забезпечення діяльності створених Президентом консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і служб.

2. Канцелярія Президента є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

3. Канцелярія Президента є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на забезпечення діяльності Президента. Розроблення, затвердження та виконання кошторису Канцелярії Президента здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. У кошторисі Канцелярії Президента відображаються бюджетні призначення, затвердженні законом Про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. Видатки на здійснення конституційних повноважень Президента та видатки на обслуговування, організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента у кошторисі визначаються окремо. Звіт про виконання кошторису Канцелярії Президента оприлюднюється відповідно до

Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

4. Канцелярія Президента здійснює управління резиденціями Президента. Канцелярія Президента не може здійснювати управління іншим нерухомим

майном.

5. Канцелярія Президента є засновником офіційного друкованого видання Президента - «Офіційного вісника Президента України».

7. Канцелярію Президента очолює голова Канцелярії Президента України, якого призначає Президент. (…)

Право вето

Ст. 106:

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.

Ст. 33 (включно зі вказаним в КУ):

3. Президент застосовує вето до закону, прийнятого Верховною Радою, шляхом проставлення особистого підпису та слів «Застосовую вето до Закону, прийнятого Верховною Радою України», які проставляються після підпису Голови Верховної Ради на тій самій сторінці закону.

4. Президент повертає до Верховної Ради закон, до якого він засовував вето, з вмотивованими і сформульованими пропозиціями для повторного

розгляду не пізніше як через п'ятнадцять днів після одержання такого закону Канцелярією Президента.

5. Недотримання строку, зазначеного у частині четвертій цієї статті, має наслідком підписання цього закону в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 32 цього Закону.

6. Пропозиції Президента до закону розглядаються в порядку, встановленому Регламентом.

7. Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради і опубліковується за його підписом згідно з частиною четвертою статті 94 Конституції.

Призначення Прем’єр-міністра, Міністра оборони та Міністра закордонних справ

Ст. 106:

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України.

Ст. 35 (включно зі вказаним в КУ):

2. Президент не може зазначити у поданні про призначення Верховною Радою Прем’єр-міністра іншу особу ніж та, яка зазначена у пропозиції коаліції депутатських фракцій.

Ст. 36:

3. Президент не може зазначити у поданні про призначення Верховною Радою Міністра оборони та Міністра закордонних справ іншу особу ніж та, яка зазначена у пропозиції коаліції депутатських фракцій.

Зупинення дії актів Кабінету Міністрів

Ст. 106:

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

Ст. 37:

2. Рішення про зупинення дії акту Кабінету Міністрів Президент приймає у формі указу, який опубліковується і набирає чинності у порядку, визначеному статтями 70, 71 цього Закону. Дія акту Кабінету Міністрів вважається

зупиненою з моменту набрання чинності відповідним указом Президента.

3. Указ про зупинення дії акту Кабінету Міністрів має містити посилання на положення Конституції, яким такий акт Кабінету Міністрів не відповідає.

4. Одночасно із підписанням указу про зупинення дії акту Кабінету Міністрів Президент підписує конституційне подання щодо відповідності

Конституції (конституційності) такого акту Кабінету Міністрів, яке Президент вносить до Конституційного Суду в порядку, визначеному законом, що регулює

діяльність Конституційного Суду.

5. Указ про зупинення дії акту Кабінету Міністрів, який не відповідає вимогам, визначеним частинами третьою та четвертою цієї статті, не має юридичних наслідків.

6. Президент не може внести зміни до указу, скасувати чи визнати таким, що втратив чинність, указ, яким було зупинено дію акту Кабінету Міністрів з мотивів його невідповідності Конституції, за власною ініціативою.

7. У разі якщо Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження за конституційним поданням, внесеним відповідно до частини четвертої цієї статті, прийняв ухвалу про закриття конституційного провадження або прийняв рішення про відповідність Конституції (конституційність) акту Кабінету Міністрів, дію якого зупинено, указ про зупинення дії акту Кабінету Міністрів втрачає чинність з моменту набрання чинності відповідним рішенням Конституційного Суду.

Здійснення керівництва у сферах національної безпеки та

оборони держави

Ст. 106:

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 18) очолює Раду національної безпеки і оборони України.

Ст. 107:

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.

Ст. 39:

3. Президент проводить обов’язкові консультації з Прем’єр-міністром щодо формування персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

4. Прем’єр-міністр може ініціювати перед Президентом прийняття рішення про формування персонального складу Ради національної безпеки і оборони України або внесення до нього змін, внісши на його розгляд відповідну вмотивовану пропозицію.

Призначення та

звільнення з посади Голови Служби безпеки України

Ст. 106:

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України.

Ст. 40:

2. Прем’єр-міністр може ініціювати перед Президентом прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з п

6. З моменту припинення повноважень Голови Служби безпеки України з

інших підстав ніж звільнення і до призначення на посаду Голови Служби

безпеки України Верховною Радою обов’язки Голови Служби безпеки України

тимчасово виконує особа, визначена Прем’єр-міністром з числа заступників

Голови Служби безпеки України після обов’язкових консультацій з комітетом

Верховної Ради, до предмету відання якого належать питання діяльності

Служби безпеки України.осади Голови Служби безпеки України, внісши на його розгляд відповідну вмотивовану пропозицію.

Призначення на посаду

та звільнення з посади Голови Національного банку України

Ст. 85 (повноваження ВР):

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України.

Ст. 42:

5. З моменту припинення повноважень Голови Національного банку України з інших підстав ніж звільнення і до призначення на посаду Голови

Національного банку України Верховною Радою обов’язки Голови Національного банку України тимчасово виконує особа, визначена Прем’єр-

міністром з числа заступників Голови Національного банку України.

Призначення на посаду

та звільнення з посади Голови Національного банку України

Ст. 106:

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України.

Ст. 43:

3. Прем’єр-міністр може ініціювати перед Президентом прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади членів Ради Національного банку України, внісши на його розгляд відповідну вмотивовану пропозицію.

Призначення на посади та звільнення з посад членів Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення

Ст. 106:

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Ст. 44:

3. Прем’єр-міністр може ініціювати перед Президентом прийняття рішення

про призначення на посаду та звільнення з посади членів Національної ради

України з питань телебачення і радіомовлення, внісши на його розгляд

відповідну вмотивовану пропозицію.

Прийняття рішення про введення надзвичайного стану або

оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної

ситуації

Ст. 85 (повноваження ВР):

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Ст. 46:

2. Президент приймає рішення та вносить подання про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, про проголошення окремих

місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації після проведення обов’язкових консультацій з Прем’єр-міністром та відповідним

міністром.

3. Прем’єр-міністр може ініціювати перед Президентом прийняття рішень, визначених в частині першій цієї статті, внісши на його розгляд відповідну вмотивовану пропозицію.

Скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій

Ст. 118:

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Ст. 48:

2. Президент приймає рішення про скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій після проведення обов’язкових консультацій з Прем’єр-міністром.

4. Указ Президента про скасування рішення голови місцевої державної адміністрації має містити інформацію про визначену законом підставу скасування такого рішення.

Прийняття рішення про відставку голови місцевої державної

адміністрації за наслідком оголошення йому недовіри

Ст. 118:

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Ст. 49:

2. У випадку, визначеному частиною першою цієї статті, Президент проводить обов’язкові консультації з Прем’єр-міністром щодо доцільності

припинення повноважень такого голови місцевої державної адміністрації та не пізніше ніж через десять днів з дня відповідного голосування обласної чи районної ради приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

5. У випадку, визначеному частиною четвертою цієї статті, Президент приймає розпорядження про відставку голови місцевої державної адміністрації

не пізніше ніж через п’ять днів з дня відповідного голосування обласної чи районної ради та невідкладно повідомляє про це Прем’єр-міністра.

Погодження призначення на посаду та звільнення з посади

голови Ради міністрів АРК

Ст. 136:

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

Ст. 50:

2. Президент проводить обов’язкові консультації з Прем’єр-міністром щодо доцільності призначення на посаду та звільнення з посади Верховною

Радою Автономної Республіки Крим голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим особи, зазначеної у поданні Голови Верховної Ради

Автономної Республіки Крим.

Скасування актів Ради міністрів АРК

Ст. 106:

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Ст. 51:

2. Президент проводить обов’язкові консультації з Прем’єр-міністром щодо необхідності скасування акту Ради міністрів Автономної Республіки

Крим.

Утворення, реорганізація і ліквідація судів

Ст. 125:

Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Ст. 53:

2. У разі виникнення підстав для утворення, реорганізації чи ліквідації суду, зазначених у законі, що визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, Президент передає до Вищої ради правосуддя відповідний проект закону для надання консультативного висновку.

3. Строк, протягом якого Вища рада правосуддя повинна надати консультативний висновок щодо проекту закону про утворення, реорганізацію чи ліквідацію суду, встановлений законом, що визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

4. Президент вносить до Верховної Ради проект закону про утворення, реорганізацію чи ліквідацію суду з урахуванням змін, запропонованих Вищою

радою правосуддя у її консультативному висновку. Такий проект закону подається разом із консультативним висновком Вищої ради правосуддя.

5. Президент не може внести до Верховної Ради проект закону про утворення, реорганізацію чи ліквідацію суду до завершення строку, протягом якого Вища рада правосуддя повинна надати свій консультативний висновок щодо цього проекту закону.

6. Якщо Вища рада правосуддя у визначений законом строк не надала консультативного висновку щодо проекту закону про утворення, реорганізацію чи ліквідацію суду, Президент вносить до Верховної Ради такий проект закону без консультативного висновку Вищої ради правосуддя.

Призначення на посаду членів Вищої ради правосуддя

Ст. 131:

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, двох - обирає Верховна Рада України, двох - обирає з’їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Ст. 55:

4. Президент своїм указом створює допоміжний орган для реалізації повноваження щодо призначення члена Вищої ради правосуддя. Такий указ визначає, у тому числі, персональний склад зазначеного органу та порядок проведення ним відкритого конкурсу відповідно до вимог закону, що регулює діяльність Вищої ради правосуддя.

Призначення на посаду третини складу Конституційного Суду

Ст. 106:

22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України.

Ст. 57:

4. Президент своїм указом створює допоміжний орган для реалізації повноваження щодо призначення на посаду судді Конституційного Суду. Такий указ визначає, у тому числі, персональний склад зазначеного органу.

Забезпечення діяльності Президента

Регулюється Державним управлінням справами (ДУС).

Ст. 73:

1. Канцелярія Президента забезпечує здійснення Президентом своїх повноважень в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік, для здійснення Президентом України своїх повноважень. Звіт про здійснення Президентом повноважень, визначених Конституцією, що містить, зокрема, річний звіт про витрати, здійснені Канцелярією Президента, оприлюднюється в порядку і в строк, визначений статтею 26 цього Закону.

2. Президенту та членам його сім’ї, які проживають разом з ним або супроводжують його, забезпечується державна охорона. Відповідні органи державної влади та органи правопорядку вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки Президента та членів його сім’ї, які проживають разом з ним або супроводжують його.

Ст. 74 визначає резиденції Президента, 75 – винагороду та відпустку, 76 – подарунки, 77 – подружжя, 78 – нагляд за станом здоров’я Президента і його сім’ї.

Утримання Президента у відставці

Привілеї відмінено після майдану 2014 року. Президентська спецпенсія відсутня, пенсія відповідає розмірові депутатської пенсії.

Ст. 79. Утримання Президента у відставці

1. Президенту у відставці призначається щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 50 відсотків винагороди Президента, визначеної статтею 75 цього Закону.

2. У разі збільшення розміру винагороди Президента відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання Президента у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми винагороди Президента з дня виникнення права на відповідний перерахунок.

3. Щомісячне довічне грошове утримання Президента у відставці виплачується незалежно від отриманого ним доходу, що його Президент у відставці одержує після припинення своїх повноважень. Щомісячне довічне грошове утримання Президента у відставці виплачує Канцелярія Президента за рахунок коштів Державного бюджету України.

4. Президент у відставці після досягнення пенсійного віку має право на призначення пенсії на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Президенту у відставці за його вибором виплачується довічне грошове утримання або пенсія.

Ст. 80. Поховання Президента та Президента у відставці

1. У разі смерті Президента або Президента у відставці держава забезпечує його поховання з усіма почестями.

Неспроможність виконання повноважень за станом здоров’я

Ст. 110:

Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.

Ст. 83:

2. Якщо стан здоров’я Президента може істотно впливати на його здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними чи за наявності суттєвої загрози життю та здоров’ю Президента, особистий лікар Президента, зазначений у частині другій статті 78 цього Закону, складає відповідний медичний висновок та невідкладно повідомляє Голову Верховної Ради і Прем’єр-міністра про стан здоров’я Президента та надсилає такий медичний висновок Голові Верховної Ради.

3. Верховна Рада може ініціювати питання про встановлення стану здоров’я Президента та встановлення спроможності виконання ним своїх повноважень. Для цього Верховна Рада приймає рішення про надсилання запиту до Президента про встановлення стану здоров’я Президента. Апарат Верховної Ради невідкладно надсилає такий запит до Президента, а його копію - до особистого лікаря Президента. Порядок прийняття відповідного рішення встановлює Регламент.

4. Президент зобов’язаний пройти огляд його стану здоров’я, що здійснюється особистим лікарем Президента у військовому госпіталі не пізніше ніж через десять днів з дня отримання відповідного запиту від Верховної Ради. Особистий лікар Президента проводить огляд стану здоров’я Президента, за потреби скликає консиліум лікарів, та на наступний день з моменту проведення такого огляду надсилає до Верховної Ради відповідний медичний висновок в порядку, встановленому частиною другою цієї статті.

5. Якщо в строк, визначений в частині четвертій цієї статті, Президент не з’явився для проведення огляду стану його здоров’я, наступного дня після закінчення такого строку особистий лікар Президента надсилає Голові Верховної Ради медичний висновок, складений на підставі останньої доступної інформації про стан здоров’я Президента, та зазначає, що Президент не з’явився для огляду стану його здоров’я.

6. Після отримання медичного висновку відповідно до частин другої та п’ятої цієї статті Верховна Рада розглядає його на найближчому пленарному засіданні. Представлення медичного висновку про стан здоров’я Президента та його обговорення відбувається в закритому режимі в порядку, встановленому Регламентом.

7. Після представлення медичного висновку про стан здоров’я Президента та його обговорення Верховна Рада приймає рішення про звернення до Верховного Суду про неспроможність виконання Президентом своїх повноважень за станом здоров’я в порядку, встановленому Регламентом.

8. За зверненням Верховної Ради Велика Палата Верховного Суду встановлює дотримання визначеної цим Законом процедури надання медичного висновку про стан здоров’я Президента та від імені Верховного Суду складає і надсилає відповідне письмове подання до Верховної Ради не пізніше ніж на третій день з дня отримання звернення Верховної Ради.

9. Після отримання письмового подання від Верховного Суду Верховна Рада встановлює неспроможність виконання Президентом своїх повноважень більшістю від її конституційного складу в порядку, встановленому Регламентом.

Імпічмент Президента

Ст. 111:

Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Ст. 84:

3. Проект постанови про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту може бути зареєстрований у Верховній Раді за поданням Генерального прокурора, депутатської фракції чи групи народних депутатів чисельністю не менше ніж найменша за розміром депутатська фракція (далі – група депутатів).

4. Генеральний прокурор може вносити до Верховної Ради відповідне подання про ініціювання процедури усунення Президента з поста в порядку імпічменту відповідно до Регламенту. У разі внесення Генеральним прокурором такого подання Голова Верховної Ради реєструє постанову про ініціювання процедури усунення Президента з поста в порядку імпічменту в порядку, визначеному Регламентом.

5. Депутатська фракція чи група депутатів, визначена частиною третьою цієї статті, може вносити відповідне подання та проект постанови про ініціювання процедури усунення Президента з поста в порядку імпічменту в порядку, визначеному Регламентом.

9. Якщо подання про усунення Президента з поста в порядку імпічменту вніс Генеральний прокурор, то у спеціальній тимчасовій слідчій комісії повноваження спеціального прокурора здійснює Генеральний прокурор, а повноваження спеціальних слідчих здійснюють прокурори, визначені Генеральним прокурором.

10. Якщо подання про усунення Президента з поста в порядку імпічменту внесла депутатська фракція чи група депутатів, то у спеціальній тимчасовій слідчій комісії повноваження спеціального прокурора здійснює народний депутат України, який має вищу юридичну освіту, визначений такою фракцією чи групою депутатів. Повноваження спеціальних слідчих у такому разі здійснюють визначені такою фракцією чи групою народних депутатів особи, які мають право здійснювати адвокатську діяльність, є суддями у відставці або прокурорами, повноваження яких припинено у зв’язку з досягненням ними шістдесяти п’яти років.

(і далі за текстом)